Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנון "המכללה האלכימית"

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של "המכללה האלכימית"
(להלן
“המכללה,”הבעלים של הדומיין www.alchemy-university.co.il  ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם או שם דומה (ככל שתהיה)
להלן: “האתר“/”המכללה” “המכללה האלכימית". האתר הינו בבעלות ומתופעל על ידי גלית בר יוסף 
ע"מ 027928985 (להלן: "מפעילת האתר").

האתר מאפשר ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים (קורסים סדנאות ומפנה לטיפולים אישיים) בישראל ומחוצה לה. כל הרכישות והביטולים של מוצרים ושירותים מן האתר יהיו על פי תנאי מדיניות זו. למכללה הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. המחירים באתר כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת במפורש. המדיניות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת באופן שווה לשני המינים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

תנאי השימוש באתר תקפים החל מיום 1.1.2018.

תנאי השימוש באתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש. הנך מודע לכך ומביע את הסכמתך לכך שבאחריותך לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש באתר ולהתעדכן בשינויים שחלו בתנאי האתר. עצם שימושך באתר, לאחר שתנאי השימוש בו עודכנו או שונו, מהווים הסכמה מצדך לכל שינוי וגם/או עידכון בתנאי האתר.

השימוש באתר האינטרנט (להלן : "האתר") ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון האתר המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לביננו והנו מופנה לנשים וגברים כאחד. במידה ואינכם מסכימים לתנאי ההסכם, נבקשכם שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם כמנוי באתר.

במידה והנכם נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים לכל תנאי התקנון ואילו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר.

"תכנים" ע"פ תקנון זה פירושו – מדיטציות, תקשורים, סרטונים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, תהליכים, מאמרים, ניתוחים, הערכות וכל סוג מידע אשר יוצג באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול ו/או בסרטון. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנחות בלשון זכר בלבד – אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

אין באתר ובכל התוכן המפורט בו כדי להוות ייעוץ רפואי, הבחנה רפואית או טיפול רפואי ואין במפורט באתר כדי להוות תחליף לייעוץ, טיפול, איבחון והשגחה של רופא מוסמך. בכל מקרה של בעיה רפואית או נפשית יש לפנות לרופא המטפל.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם AS IS ולא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין התכנים או תהליכים ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את האתר, מבנהו, מראה וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסידרו ללא הפסקות ו/או הפרעות ומפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – ובין היתר לא תהא מפעילת האתר אחראית לעגמת נפש וכיוצ"ב או כל נזק אחר אשר יגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים, לתוכנות שאליהם מוליכים קישורים אלה ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות אליהם.

אין מפעילת האתר מתחייבת כי האמור באתר הינו נכון ומדויק – מפעילת האתר תבהיר כי אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנתו, או דיוקו של כל מידע, נתון ו/או תוכן שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"), ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. אתה פוטר את מפעילת האתר מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע, או כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות המוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידיך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

מבלי לגרוע מהאמור, למרות שמפעילת האתר תשתדל כי תוכן האתר יהיה נכון ומדויק ככל הניתן – יתכנו טעויות סופר, השמטות ו/או שינויים והבדלים בתכנים המופיעים באתר ומפעילת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש כלשהו באתר, או הסתמכות על המידע אותו הוא מכיל, כאמור לעיל.

לפיכך, כל שימוש במידע ו/או כל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, והחלטה בעניין נעשית באחריותך בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת.

הגולש מצהיר שלא ניתן להפיץ/לפרסם אתרים מתחרים/דומים מי שיפרסם ללא אישור צוות האתר יהיה חשוף לתביעות פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, הבעת דעה, עמדה, והאחריות חלה על המפרסם ועל המשתמש בלבד ואין האתר, והנהלת האתר, צד בעניין בהתקשרות זו.

הפרסומות באתר הן על אחריות המפרסם בלבד.

שירותים באתר דפי התשלום מאובטחים בתקן PCI DSS

בעת השימוש בשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר באתר זה (לרבות כל מדיטציה ו/או סדנה הניתנת להורדה דרך אתר זה), תהיה כפוף להנחיות, כללים או הרשאות ידועות המתייחסות לשירותים הללו ולתנאי השימוש. הנחיות, כללים או הרשאות אלה עשויים להכיל תנאים וסייגים נוספים לאלה המוזכרים בתנאי השימוש.

 בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר, האתר עשוי להציע גם חומרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (מכונה באופן קולקטיבי, "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' עשויים להיות כפופים, בנוסף לתנאי שימוש אלה, אף להסכמי הרשאה נפרדים הנלווים לשירותים הללו. מפעילת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג', לרבות כל חובה העולה מתוך אי התאמה בין שירותי צד ג' והחומרים והשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר. מוסכם כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית בעניין שירותי צד ג' וכי לא ייעשה ניסיון להטיל עליה אחריות מעין זו.

כל שימוש בשירותים המוצעים באתר יהיה על אחריותך בלבד. מפעילת האתר אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים לכל מטרה שהיא, וכן לגבי העדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. בנוסף, מפעילת האתר אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות בקשר לשירותים.

מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS 

המוצרים המוצעים למכירה באתר

 • באתר יועמדו למכירה מוצרים מסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 • לרוכש מוצר אינטרנטי הוא ישלח מידית, ולא יאוחר מתוך 24 שעות לינק להורדת המוצר לשימוש מידי.
 • לרוכש מוצר ישלח ביחד עם לינק ההורדה הנחיות ודרכי שימוש במוצר.
 • לצד כל מוצר המוצע באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון כל מתעניין, ככלל, הפרטים הבאים: תצלום המוצר, ככל שהדבר רלבנטי למוצר ולצורכי המחשה בלבד; תיאור המוצר; מחירו הנקוב של המוצר; תשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר.
 • מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.
 • למפעילת האתר שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר.

 

תנאי ביטול עיסקה

אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א  1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית במדיניות זו, ואז היא זו שתקבע.

אנו מקווים שאהבת את הפריט/ים שרכשת, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידי בעלי האתר באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים והתווית עדיין מוצמדת אליהם.

תקופת הביטול בשירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית בפירוט השירותים למטה ,14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה ומדובר בקורס זכות הביטול תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם יפורטו במועד ההתקשרות.

בגין כל ביטול של מוצר או שירות יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. דמי משלוח לא יושבו.
למעט אם מפורט במפורש בסעיף מיוחד, כל תחשיב החזר יעשה על פי המחיר ששילם הלקוח בפועל, עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים, השירותים המופיעים במחירון המרחב. בכל מקרה כל מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה ללימודים, אשר מומשה על ידיך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון המרחב במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.

על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר בשלמותו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא באופן שלא בוצע בו כל שימוש. סעיף זה אינו חל על מוצרי וירטואלים להורדה מהאתר.

 

תנאי הביטול לגבי סדנת "צופן התודעה" וקורס "המסע לשליחות"

 • בעת הזמנת הסדנה/הקורס ייגבו דמי הרשמה בגובה של 250 ש"ח שהינם חלק מסה"כ עלות הסדנה. 
 • במקרה של ביטול, דמי ההרשמה לא יוחזרו למשתתף.
 • משתתף שהזמין את הסדנה רשאי לבטל בכתב את הזמנתו בתוך 14 ימים מיום אישור ביצוע ההזמנה ובלבד שנותרו יותר מ-14 ימי עסקים עד למועד תחילת הסדנה.
 • במידה והמזמין ביצע הזמנה בטווח של 14 ימים ממועד הסדנה/קורס:
  • ביטול מהיום ה-14 ועד 7 ימים לפני הגעה, יחויב המשתתף ב-50% מערך ההזמנה כולה
  • ביטול מהיום ה-7 ועד 72 שעות לפני ההגעה יחויב ב-75% דמי ביטול.
  • ביטול ב-72 שעות לפני ההגעה יחויב בדמי ביטול מלאים.
 • במקרה של ביטול עסקה, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, הלקוח יחוייב בגין דמי משלוח ו/או דמי הרשמה. דמי משלוח וטיפול לא יוחזרו בכל מקרה.
 • הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוצרים שנבנו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי מוצרים אלו לא תהיה זכות ביטול.
 • למען הסר ספקות, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים ובמועדים המתוארים לעיל לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב ואחראי לה.

כללי תשלום

על מנת לבצע רכישה באתר של שירות או מוצר יהיה עליך למסור פרטים אישיים ופרטי זיהוי כגון שם, טלפון, כתובת וכדומה. אתה מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד. אינך מחויב במסירת פרט זה או אחר אך הימנעות ממסירת פרטים עלולה למנוע ממך את הרכישה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר וזאת כדי להגן על בטיחות לקוחותינו והם כפופים למדיניות אבטחת המידע של אתר החשבוניות ואתר הסליקה כמפורט למטה. פרטי נרשמים ומיילים יישמרו בידי המרחב והמרחב מתחייב לא למסור את הפרטים לצד שלישי בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות

לאחר מסירת הפרטים תועבר לאתר החשבוניות האינטרנטי קארדקום לצורך מסירת פרטי כרטיס האשראי שלך, להלן “האתר החיצוני“ לתשלום. רק לאחר אישור התשלום מחברת הסליקה, יספק האתר את המוצר/השירות לך. בעלי האתר חשופים רק למידע הנדרש לצורך אספקת המוצרים אליך מתחייבים שלא למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתך, ולא לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש המתחייב לשם אספקת השירות והמוצרים והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר. כל התנהלות התשלום ואיסוף מידע אחר יתבצעו מול האתרים החיצוניים כפופה לתקנוני ותנאי השימוש של האתרים החיצוניים ובאחריותם. בעלי האתר לא יישאו באחריות, כלפיך וכלפי כל צד ג’, בגין פעילות האתרים החיצוניים או מחדליהם. האתר לא ישא בכל אחריות כלפיך וכלפי כל צד ג’ בגין מסירת פרטיים שגויים או לא נכונים על ידך.

הנך מצהיר כי אתה פועל באתר בשמך או שהינך מורשה מטעם עסק ו/או תאגיד להזמין שירותים ו/או מוצרים באתר על פי תנאי תקנון זה במלואם. הינך מורשה לרכוש מוצרים או שירותים אחרים בתשלום באתר בתנאי שבידך (כאדם פרטי או כתאגיד) כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הידועות בישראל, שהינו שלך או שאתה רשאי להשתמש בו על פי דין, ובכפוף למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר והנך מקיים את התנאים בהסכם זה.

מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר שאותו רכש באופן מיידי. ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר. במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא מפעילת האתר רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

 

דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS 

על תנאים אלה כמו על כל פעילות באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, או מי מטעמם או קשור אליהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר למדיניות זו, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב – יפו בישראל.

אספקת המוצרים והשירותים

לאחר ביצוע הזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום תהיה זכאי לשירותים או למוצרים שרכשת.

המכללה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, תהיה זכאי לפנות למכללה ולהתריע על כך ולהשיב את המוצר בצירוף הוכחת קניה. המכללה תבדוק את התלונה, ותהיא רשאית לאחר הוכחת הפגם להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות אותך בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. במידה והמוצר לא יהא במלאי, המכללה תפנה אליך ותבטל הזמנתך או תציע לך לספק את המוצר באיחור, על פי בחירתך.

המכללה אוהבת לקוחות מאושרים, ולכן במידה והתחרטת עוד לפני שהמוצר נשלח אליך תוכל בקלות וללא עלות לבטל את הזמנתך.

המוצרים ישלחו לכתובת אותה הזנת במערכת ככתובת למשלוח ובמידה ומדובר בחברת שליחויות עליך גם לפרט טלפון זמין ליצירת קשר עמך, במידה ובחרת משלוח רגיל, המוצרים מטופלים ונשלחים תוך 3-5 ימי עסקים ממועד ההזמנה. זמן הגעתו המשוער של המשלוח כשבוע ימים בדואר רגיל ו- 3-5 ימי עסקים בדואר מהיר באמצעות חברת שילוח בשעות העבודה 9:00-18:00 . 

עם זאת בעלי האתר לא יישאו באחריות בגין איחורים באספקה או אי אספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתם דוגמת שירותי הדואר, חברת השליחויות, אסונות טבע, שביתות כלליות, בעיות תחבורה וכיו”ב.
עלויות דמי המשלוח אשר ייגבו ממך בעת ההזמנה מפורטים בפרטי המוצר.

זכויות קניין רוחני

סימן המסחר "אלכימיה תודעתית" וכן "המכללה האלכימית "וכן שם המתחם (alchemy-university.co.il/) הינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר וכל סימנים אחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קניינים של בעליהם, לפי העניין. 

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט – לרבות בעיצובו, מבנה התהליכים, יישום, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, סרטונים, כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים וכל חומר אחר הנכלל בו – הינו של בעלת האתר בלבד ו/או של מי מטעמה ו/או של צדדים שלשיים אשר אישרו לחברה להציגו. אין להעתיק, להפיץ ו/או לפרסם את התכנים במלואם או במקצתם, להציג בפומבי, לתרגם או למסר לצד שלשי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם ולהעביר שום חומר הלקוח מהאתר לידי צד ג' למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי האתר

האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו וכל השייך וכל כתובת אחרת השייכת לו, כולל עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור זאת ועוד לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטכסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: ו/או האתר ו/או אתר ו/או מפעילת האתר.

הגולש או המשתמש באתר הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטכסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אכסון, שמירה, העברה לאחרים, שימוש בממשקי האתר השונים, מילויי טפסים פעולה אינטראקטיבית כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט.

גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטכסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.

רישום לשימוש באתר

מפעילת האתר תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתריה השונים כולם ו/או חלק מהם ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

מפעילת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתריה במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.

הגולש יהיה רשאי לבקש שינויי או ביטול אפשרות השימוש במידע ששלח לאתר על ידי משלוח דוא"ל מפורש עם פרטיו ובקשתו לכתובת הדוא"ל הראשית של האתר.

הגולש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו כמו גם שתילת " קבצי טקסט ותוכנה במחשבו (" עוגיות" ) המאפשרים את זיהויו.

גולש שאינו מעוניין בכך יוכל לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל האתר ופרטיו ימחקו ממאגר הכתובות.

תנאי הפרטיות במאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר הרשום כדין. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

חובה להודיע על שימוש לא בלתי מורשה

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא. אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך למפעילת האתר באופן מיידי. מובהר בזאת כי מפעילת האתר שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם. המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של בעלת האתר.

מסירת מידע לצד ג'

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, אלא במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

עם זאת יודגש כי תהליך סליקת כרטיסי האשראי ותהליך הפקת החשבוניות מבוצעים על ידי צדדים שלישיים , ולשם הביצוע יועבר לצדדים אלו המידע הנדרש לביצוע העיסקה.

חלה החובה על הגולש לבדוק את המידע ממקורותיו הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לבדיקה / אימות / השוואה וכ"ו בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי לרבות פגיעה כלכלית בהסתמך על המידע או התכנים בפורטל. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על הצד השלישי בלבד.

הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך, שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא בשליטתו, יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא ולמרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש כי אין האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו.

למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ניתן לשלוח לאחר סיכום עם מפעילת האתר חומר דרך תיבת-דואר, באופן דיסקרטי לחלוטין ללא חשש מאיבוד מידע יקר ערך, או שימוש במידע שלא באמצעות מפעילת האתר.

הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטופס ההרשמה הם נכונים ומדויקים.

כמו כן חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו ואין לציין דואר אלקטרוני אחר, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.

הגולש באתר מצהיר כי לא יהיה ראשי למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. וידוע לו כי חל עליו איסור מוחלט לעסוק בפרסום או בשכנוע חברים/מנויים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא ללא הסכמת האתר. בנוסף לכך לא יהיה ראשי להעביר מכתבי שרשרת , ו/או דואר זבל לחברים באתר.

הגולש באתר מצהיר כי הוא אחראי אישית לכל קשר שבינו לבין מנוי אחר בשירות. האתר שומר על זכותו, אך לא יהיה חייב, לישב או לתווך כל מחלוקת בינך לבין חברים אחרים.

הגולש מתחייב שהתכנים שהנו מעלה לאתר באמצעים המתאימים לכך כגון בבלוגים, טפסים, צ'טים וכ"ו, הנם בהתאם לכל דין, ללא הפרת זכויות יוצרים, ללא הפרת זכותם המוסרית של אחרים, ללא הפרת צו איסור פרסום, ללא לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ( לרבות הוצאות משפטיות ) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

הגולש מצהיר בזאת כי הנו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה בתגובותיו ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, וכי הוא מתיר לאתר, בעליו ומפעיליו לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג בתקשורת ומערכות המידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים ו/או מדיות אלו על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעילי ומנהליו. הגולש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת התכנים והמידע בתגובותיו באתר הנו מוותר על כל זכות בהם וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, הגולש לא יתבע דבר בגינם.

אחריות

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן באתר, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר זמינות, התאמה למטרה מסוימת, מחיר או תכונה של שרות או מוצר המופיע באתר.

בשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, נפשי או רגשי או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע למפעילת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

פנה אלינו

גלית בר יוסף או מנהלי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של הנרשמים לאתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות במייל :info@crystallight.co.il

כללי השימוש באתר

הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן :

א. לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.

ב. לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.

ג. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.

ד. לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר.

ה. לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.

ו. לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.

ז. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך גיוס כספים ו/או התרמות.

ח. לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים.

ט. לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר.

מדיניות פרסומים

במידה ונפרסם פרסומים שונים ובכללם המלצות, הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

בהצטרפותנו לאתר הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי תשלחו אלינו מעת לעת, אתם ו/או מי מטעמכם, חומר פרסומי ו/או מבצעים ו/או הודעות ביחס למופעים ו/או אירועים ו/או מבצעים שונים. ידוע לנו כי במידה ונחליט כי אין אנו מעוניינים בקבלת האמור לעיל, יהא עלינו להודיע לכם על כך במפורש ולקבל מכם מענה כי הודעתנו נתקבלה וכל עוד לא ייעשה כן הנכם רשאים, אתם ו/או מי מטעמכם להמשיך ולשלוח לנו את האמור לעיל.

שינוי בתנאים ובהתניות

מפעילת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את מפעילת האתר ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם מפעילת האתר או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי מפעילת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של מפעילת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של מפעילת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

סמכות שיפוט והדין החל

תנאי שימוש אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במחוז נתניה, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של האתר מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית. כל תביעה כנגד האתר, תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם.
במידה ונתקלתם במידע שגוי או מוטעה, אנא הודיעו לנו על מנת שנבדוק זאת, ולפי הצורך גם נתקן.

פנה אלינו

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם.

שביעות רצון חברי המכללה חשובה לנו מאוד, ועל כן בכל שאלה או בעיה נשמח אם תפנו אלינו ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:
בשעות הפעילות בימים א-ה: 08:00-17:00
בטלפון: 0722803635
או באמצעות מייל info@alchemy-university.co.il.

פרטי מפעילת האתר:
"המכללה האלכימית"
גלית בר יוסף
רחוב ההדס 636
ת.ד 305 בורגתה, 42860000
טלפון: 0722803635

Call Now Button