Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תנאי ביטול עיסקה

אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א  1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית במדיניות זו, ואז היא זו שתקבע.

אנו מקווים שאהבת את הפריט/ים שרכשת, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידי בעלי האתר באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים והתווית עדיין מוצמדת אליהם.

תקופת הביטול בשירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית בפירוט השירותים למטה ,14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה ומדובר בקורס זכות הביטול תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם יפורטו במועד ההתקשרות.

בגין כל ביטול של מוצר או שירות יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. דמי משלוח לא יושבו.
למעט אם מפורט במפורש בסעיף מיוחד, כל תחשיב החזר יעשה על פי המחיר ששילם הלקוח בפועל, עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים, השירותים המופיעים במחירון המרחב. בכל מקרה כל מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה ללימודים, אשר מומשה על ידיך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון המרחב במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.

על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר בשלמותו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא באופן שלא בוצע בו כל שימוש. סעיף זה אינו חל על מוצרי וירטואלים להורדה מהאתר.

 

תנאי הביטול לגבי סדנת "צופן התודעה" וקורס "המסע לשליחות"

 • בעת הזמנת הסדנה/הקורס ייגבו דמי הרשמה בגובה של 250 ש"ח שהינם חלק מסה"כ עלות הסדנה. 
 • במקרה של ביטול, דמי ההרשמה לא יוחזרו למשתתף.
 • משתתף שהזמין את הסדנה רשאי לבטל בכתב את הזמנתו בתוך 14 ימים מיום אישור ביצוע ההזמנה ובלבד שנותרו יותר מ-14 ימי עסקים עד למועד תחילת הסדנה.
 • במידה והמזמין ביצע הזמנה בטווח של 14 ימים ממועד הסדנה/קורס:
  • ביטול מהיום ה-14 ועד 7 ימים לפני הגעה, יחויב המשתתף ב-50% מערך ההזמנה כולה
  • ביטול מהיום ה-7 ועד 72 שעות לפני ההגעה יחויב ב-75% דמי ביטול.
  • ביטול ב-72 שעות לפני ההגעה יחויב בדמי ביטול מלאים.
 • במקרה של ביטול עסקה, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, הלקוח יחוייב בגין דמי משלוח ו/או דמי הרשמה. דמי משלוח וטיפול לא יוחזרו בכל מקרה.
 • הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוצרים שנבנו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי מוצרים אלו לא תהיה זכות ביטול.
 • למען הסר ספקות, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים ובמועדים המתוארים לעיל לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב ואחראי לה.

כללי תשלום

על מנת לבצע רכישה באתר של שירות או מוצר יהיה עליך למסור פרטים אישיים ופרטי זיהוי כגון שם, טלפון, כתובת וכדומה. אתה מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד. אינך מחויב במסירת פרט זה או אחר אך הימנעות ממסירת פרטים עלולה למנוע ממך את הרכישה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר וזאת כדי להגן על בטיחות לקוחותינו והם כפופים למדיניות אבטחת המידע של אתר החשבוניות ואתר הסליקה כמפורט למטה. פרטי נרשמים ומיילים יישמרו בידי המרחב והמרחב מתחייב לא למסור את הפרטים לצד שלישי בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות

לאחר מסירת הפרטים תועבר לאתר החשבוניות האינטרנטי קארדקום לצורך מסירת פרטי כרטיס האשראי שלך, להלן “האתר החיצוני“ לתשלום. רק לאחר אישור התשלום מחברת הסליקה, יספק האתר את המוצר/השירות לך. בעלי האתר חשופים רק למידע הנדרש לצורך אספקת המוצרים אליך מתחייבים שלא למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתך, ולא לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש המתחייב לשם אספקת השירות והמוצרים והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר. כל התנהלות התשלום ואיסוף מידע אחר יתבצעו מול האתרים החיצוניים כפופה לתקנוני ותנאי השימוש של האתרים החיצוניים ובאחריותם. בעלי האתר לא יישאו באחריות, כלפיך וכלפי כל צד ג’, בגין פעילות האתרים החיצוניים או מחדליהם. האתר לא ישא בכל אחריות כלפיך וכלפי כל צד ג’ בגין מסירת פרטיים שגויים או לא נכונים על ידך.

הנך מצהיר כי אתה פועל באתר בשמך או שהינך מורשה מטעם עסק ו/או תאגיד להזמין שירותים ו/או מוצרים באתר על פי תנאי תקנון זה במלואם. הינך מורשה לרכוש מוצרים או שירותים אחרים בתשלום באתר בתנאי שבידך (כאדם פרטי או כתאגיד) כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הידועות בישראל, שהינו שלך או שאתה רשאי להשתמש בו על פי דין, ובכפוף למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר והנך מקיים את התנאים בהסכם זה.

מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר שאותו רכש באופן מיידי. ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר. במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא מפעילת האתר רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

 

דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS 

על תנאים אלה כמו על כל פעילות באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, או מי מטעמם או קשור אליהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר למדיניות זו, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב – יפו בישראל.

אספקת המוצרים והשירותים

לאחר ביצוע הזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום תהיה זכאי לשירותים או למוצרים שרכשת.

המכללה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, תהיה זכאי לפנות למכללה ולהתריע על כך ולהשיב את המוצר בצירוף הוכחת קניה. המכללה תבדוק את התלונה, ותהיא רשאית לאחר הוכחת הפגם להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות אותך בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. במידה והמוצר לא יהא במלאי, המכללה תפנה אליך ותבטל הזמנתך או תציע לך לספק את המוצר באיחור, על פי בחירתך.

המכללה אוהבת לקוחות מאושרים, ולכן במידה והתחרטת עוד לפני שהמוצר נשלח אליך תוכל בקלות וללא עלות לבטל את הזמנתך.

המוצרים ישלחו לכתובת אותה הזנת במערכת ככתובת למשלוח ובמידה ומדובר בחברת שליחויות עליך גם לפרט טלפון זמין ליצירת קשר עמך, במידה ובחרת משלוח רגיל, המוצרים מטופלים ונשלחים תוך 3-5 ימי עסקים ממועד ההזמנה. זמן הגעתו המשוער של המשלוח כשבוע ימים בדואר רגיל ו- 3-5 ימי עסקים בדואר מהיר באמצעות חברת שילוח בשעות העבודה 9:00-18:00 . 

עם זאת בעלי האתר לא יישאו באחריות בגין איחורים באספקה או אי אספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתם דוגמת שירותי הדואר, חברת השליחויות, אסונות טבע, שביתות כלליות, בעיות תחבורה וכיו”ב.
עלויות דמי המשלוח אשר ייגבו ממך בעת ההזמנה מפורטים בפרטי המוצר.

Call Now Button